Nhân

2009-08-26 19:50 (UTC)

にん nin じん jin

人材 じんざい nhân tài
人口 じんこう nhân khẩu, dân số
人工 じんこう nhân công, nhân tạo
人員 じんいん nhân viên, nhiều người
人格 じんかく nhân cách, tính tình
人権 じんけん nhân quyển, quyển con người
人事 じんじ  nhân sự
人種 じんしゅ nhân chủng
人類 じんるい nhân loại, loài người
人物 じんぶつ nhân vật
人徳 じんとく nhân đức
人生 じんせい nhân sinh, cuộc sống
人生観 じんせいかん nhân sinh quan, quan điểm sống
美人 びじん  mỹ nhân, người đẹp
偉人 いじん  vĩ nhân, anh hùng
名人 めいじん danh nhân
凡人 ぼんじん phàm nhân, người tầm thường
人魚 にんぎょ nhân ngư, người cá
人相 にんそう nhân tướng
善人 ぜんにん thiện nhân, người tốt
悪人 あくにん ác nhân, người ác, người xấu


人  ひと  con người
人々 ひとびと con người, mỗi người
人手 ひとで  giúp đõ
人出 ひとで  đám đông
人柄 ひとがら thân thế
人並 ひとなみ bình thường
人前 ひとまえ ở nơi công cộng
人任せ ひとまかせ đổ cho người khác
人見知り ひとみしり rụt rè
人間 にんげん nhân loại, con người
人数 にんずう số người
人気 にんき  tính phổ biến
人形 にんぎょう búp bê
人情 にんじょう tình người
人望 じんぼう tính đại chúng
人命 じんめい cuộc sống của con người
人件費 じんけんひ chi phí lao động
人為的 じんいてき thuộc nhân tạo
仙人 せんにん ẩn sĩ, người xuất chúng
変人 へんじん người kỳ dị
無人 むじん  không người
隣人 りんじん hàng xóm