Nhất

2009-11-29 3:21 (UTC)

いち ichi


一貫 いっかん nhất quán
一致 いっち  nhất trí
一定 いってい nhất định
一時 いっとき nhất thời
同一 どういつ dồng nhất
統一 とういつ thống nhất


一応 いちおう tạm thời, dù sao
一月 いちがつ tháng giêng, tháng một
一員 いちいん thành viên
一丸 いちがん một viên, một hòn
一芸 いちげい một nghề
一時 いちじ  một giờ
一次 いちじ  thứ nhất
一日 いちにち một ngày
一巡 いちじゅん một vòng
一族 いちぞく gia tộc
一条 いちじょう một dòng
一大事 いちだいじ công việc quan trọng
一同 いちどう thống nhất
一読 いちどく đọc liền một mạch không nghỉ
一任 いちにん giao phó
一存 いちぞん quan điểm
一代 いちだい một cuộc đời
一人前 いちにんまえ suất ăn, người trưởng thành
一年 いちねん một năm
一番 いちばん nhất
一部 いちぶ  một phần
一味 いちみ  cùng một nhóm
一命 いちめい một sinh mệnh
一面 いちめん một phía
一夜 いちや  một đêm
一覧 いちらん cái nhìn lướt
一理 いちり  có lý
一律 いちりつ nhất quán, trước sau như một
一流 いちりゅう tầng lớp thượng lưu
一例 いちれい một ví dụ
一連 いちれん một chuỗi, một dãy, một loạt
一輪 いちりん một bông hoa
一割 いちわり mười phần trăm
一家 いっか  một gia đình
一回 いっかい một lần
一括 いっかつ tóm tắt
一級 いっきゅう hạng nhất
一見 いっけん cái nhìn thoáng qua, nhìn nhanh
一件 いっけん một công việc
一刻 いっこく khoảnh khắc
一切 いっさい tất cả
一式 いっしき bộ đồ dùng
一種 いっしゅ một loại kiểu
一周 いっしゅう một vòng
一蹴 いっしゅう từ chối
一瞬 いっしゅん lúc
一緒 いっしょ cùng nhau
一生 いっしょう cả cuộc đời
一新 いっしん việc phục hồi
一睡 いっすい giấc chợp mắt
一席 いっせき gặp gỡ
一線 いっせん một dòng
一体 いったい một dạng, việc hợp nhất
一帯 いったい dải đất
一旦 いったん thời điểm
一端 いったん một mối, một đầu
一対 いっつい một đôi
一転 いってん chuyển một vòng
一等 いっとう hạng nhất
一般 いっぱん nói chung
一般的 いっぱんてき có tính chung
一筆 いっぴつ cùng chữ viết
一服 いっぷく một liều thuốc, nghỉ một chút
一変 いっぺん hoàn toàn thay đổi
一歩 いっぽ  một bước
一方 いっぽう một bên
一方的 いっぽうてき mang tính phiến diện
画一 かくいつ dồng nhất
均一 きんいつ bằng nhau

一つ ひとつ  một
一息 ひといき  một hơi, nghỉ
一昔 ひとむかし ngày xưa, quá khứ
一言 ひとこと  một từ
一段落 ひとだんらく tạm ngừng, tạm nghỉ
一休み ひとやすみ nghỉ một lát, nghỉ ngắn
一日 ついたち  ngày mùng một