Hoàng

2009-09-07 22:55 (UTC)

こう kou


黄河 こうが  (sông)Hoàng Hà
黄金 おうごん hoàng kim, tiền vàng


黄色 きいろ  màu vàng
黄身 きみ  lòng đỏ trứng
黄土 おうど  đất vàng
黄金色 こがねいろ màu sắc của vàng(kim loại)